Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle door ons bedrijf uitgevoerde werkzaamheden onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Het aanbestedende bedrijf moet een gedetailleerde beschrijving geven van de uit te voeren diensten, met vermelding van de begin- en einddatum, de benodigde uitrusting en alle andere specificaties die nuttig zijn voor de uitvoering van het contract.

2. Aanbiedingen

Al onze prijsoffertes zijn louter informatief en vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald. De offerte wordt als definitief en als een vaste verbintenis van beide partijen beschouwd van zodra IDAL de ontvangst van de door de klant aanvaarde offerte heeft bevestigd. Door het aanbod te aanvaarden, aanvaardt de klant eveneens deze algemene voorwaarden.

3. Wijziging van het contract

Bij annulering van het contract meer dan vijftien werkdagen voor de aanvang van de opdracht, om welke reden dan ook, is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de gevalideerde offerte, inclusief btw. Bij annulering binnen vijftien werkdagen voor de aanvang van de opdracht bedraagt de schadevergoeding 100% van de gevalideerde offerte inclusief btw.

Elke wijziging van de algemene voorwaarden als gevolg van wetgevende of regelgevende maatregelen zal onmiddellijk en onvoorwaardelijk van kracht worden na kennisgeving aan de klant en zal van toepassing zijn op elk contract, zelfs als dit dateert van vóór de genoemde wijziging.

Idealiter zouden schema’s ons 20 werkdagen voor de datum van de dienst moeten bereiken. Wijzigingen in de planning waarvoor u verantwoordelijk bent, kunnen ons verplichten om uitzonderlijke leveringen van documenten en/of apparatuur uit te voeren. In dit geval kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

4. Verantwoordelijkheden

Met uitzondering van de aansprakelijkheden die wij uitdrukkelijk op ons nemen op grond van deze algemene voorwaarden, kunnen wij alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van een gebrekkige uitvoering van onze contracten in geval van opzettelijke fout van onze kant of van onze werknemers of agenten. 

In het laatste geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald in het kader van het betwiste contract.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. Met andere woorden, alle schade die niet rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit de ernstige tekortkoming van de geleverde dienst: commercieel verlies, verlies van bestellingen, schade aan het merkimago, elke commerciële verstoring, winstderving, evenals alle vorderingen van derden waarvoor de klant een passende verzekering moet afsluiten. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

5. Betaling/factuurgeschillen

Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst.

Alle kosten van invordering of betwisting zijn ten laste van de klant. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest van 18% per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% inclusief btw met een minimum van 125,00 euro. In geval van betwisting moet elke klacht binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij ons worden ingediend om ontvankelijk te zijn.

Geen enkele aanspraak ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen. Tenzij schriftelijk anders bepaald, worden onze prijzen vastgesteld op basis van een uurtarief, exclusief btw en exclusief reis- en leveringskosten. Deze laatste worden gedekt tegen overlegging van bewijsstukken. Elke wijziging aan de diensten die onder deze overeenkomst vallen, leidt tot een verhoging van onze prijzen in verhouding tot de gemaakte kosten.

6. Toestemming om de naam, het merk en de logo’s van de klant te gebruiken.

Zodra de klant deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, behouden wij ons het recht voor om de naam van de klant te vermelden en de merken waarvoor wij werken als referentie te gebruiken in alle reclame-, commerciële en institutionele documenten (met name op onze website), die de klant uitdrukkelijk aanvaardt. Deze toestemming geldt voor onbepaalde tijd.

We verbinden ons er echter toe om deze elementen niet te vermelden op verzoek van de klant.

7. Schorsing / Beëindiging

Indien de klant niet correct of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de met ons gesloten contracten, of in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of gerechtelijke reorganisatie, wordt de klant automatisch geacht in verzuim te zijn.

Wij hebben dan ook het recht om zonder nadere kennisgeving de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te beëindigen, naar eigen goeddunken en zonder tot enige opzegging of schadevergoeding gehouden te zijn.

Bij beëindiging van overeenkomsten voor bepaalde tijd is de klant verplicht om het volledige bedrag van de vergoeding te betalen die verschuldigd is bij beëindiging van het contract.

Als de klant een overeenkomst voor onbepaalde tijd wil beëindigen, moet hij een opzegtermijn in acht nemen die varieert naargelang de anciënniteit van de aanvrager. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de klant schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst te willen beëindigen.

8. Personeel aannemen

De klant verbindt zich ertoe om niet te vragen, in welke vorm dan ook, om de medewerking van onze agenten en om geen aanbod tot tewerkstelling of directe of indirecte samenwerking van hen te aanvaarden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt voor de volledige duur van onze contracten met de klant en voor een periode van 1 jaar vanaf de laatste opdracht uitgevoerd door onze agenten.

Voorafgaand aan deze periode van één jaar kan de klant pas een contract met de werknemer in kwestie aangaan nadat hij ons schriftelijk akkoord heeft gegeven en ons een forfaitaire schadevergoeding van €2.000 exclusief btw heeft gestuurd.

Elke inbreuk op deze clausule geeft ons onmiddellijk en zonder ingebrekestelling het recht op een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van € 10.000 exclusief btw, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoeding te eisen.

9. Jurisdictie en recht

Alle geschillen betreffende het bestaan en/of de (niet-)uitvoering van onze contracten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel, gelegen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 128. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.